CHICO

white outside / red inside

DETAILS

  • 13,000 THB
  • 7,800 THB
  • โต๊ะกาแฟไฮกลอส มีล้อ ด้านบนฝาเลื่อนได้ มีสองสี ขาวล้วน หรือ ขาวด้านนอกด้านในสีแดง

Specifications:

Color: White or White with red inside.

Share: